Нэр дэвшүүлэх хороо

Овог нэр

Албан тушаал

Ажиллах албан тушаал

1

   Д.Ганбаатар

ТУЗ-ийн дарга

        Хорооны дарга

2

   Н.Цэрэндорж

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

        Хорооны гишүүн

3

  П.Мэндсайхан

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хорооны гишүүн

.

Аудитын хороо 

Овог нэр

Албан тушаал

Ажиллах албан тушаал

1

Н.Цэрэндорж

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хорооны дарга

2

Д.Тунгалаг

ТУЗ-ийн гишүүн

Хорооны гишүүн

3

Г.Баяр

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хорооны гишүүн

Цалин, урамшууллын хороо

Овог нэр

Албан тушаал

Ажиллах албан тушаал

1

Д.Цэрэнжигмэд

ТУЗ-ийн гишүүн

 Хорооны дарга

2

Г.Баяр

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хорооны гишүүн

3

Ш.Даваалимбэ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хорооны гишүүн