Цалин, урамшууллын хороо

Овог нэр

Албан тушаал

Ажиллах албан тушаал

1

Д.Давааням

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

 Хорооны дарга

2

Д.Цэрэнжигмэд

ТУЗ-ийн гишүүн

Хорооны гишүүн

3

Г.Баяр

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хорооны гишүүн

Аудитын хороо 

Овог нэр

Албан тушаал

Ажиллах албан тушаал

1

Н.Цэрэндорж

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хорооны дарга

2

Д.Тунгалаг

ТУЗ-ийн гишүүн

Хорооны гишүүн

3

Г.Баяр

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хорооны гишүүн

Эрсдэлийн удирдлага, комплайнсын хороо

Овог нэр

Албан тушаал

Ажиллах албан тушаал

1

Н.Цэрэндорж

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

 Хорооны дарга

2

С.Отгонжаргал

ТУЗ-ийн гишүүн

Хорооны гишүүн

3

Д.Давааням

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хорооны гишүүн

Нэр дэвшүүлэх хороо

Овог нэр

Албан тушаал

Ажиллах албан тушаал

1

 Б.Батзориг

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хорооны дарга

2

  Д.Ганбаатар

ТУЗ-ийн дарга

  Хорооны гишүүн

3

 Н.Цэрэндорж

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хорооны гишүүн

.