2022 оны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын тайлан